1. Uchwała walnego zgromadzenia
  2. Regulamin korzystania z osady myśliwskiej „MORGI” i domku myśliwskiego

 

Numer konta Koła KNIEJA 78 1020 4939 0000 0602 0021 6994

Regulamin korzystania z osady myśliwskiej „MORGI” i domku myśliwskiego

Osada Myśliwska „Morgi” wraz z Domkiem Myśliwskim stanowią własność Koła Łowieckiego „KNIEJA” w Stalowej Woli. Jej aktualny stan jest wynikiem wieloletniego wkładu pracy członków Koła oraz zaangażowania środków finansowych Koła. W celu utrzymania jej wartości oraz dalszego rozwoju ustala się następujące zasady użytkowania.

§ 1 CELE JAKIM MA SŁUŻYĆ OSADA MYŚLIWSKA „MORGI” I DOMEK MYŚLIWSKI

Osada myśliwska „Morgi” (zwana dalej Osadą) wraz z Domkiem Myśliwskim (zwanym dalej Domkiem) służy wszystkim członkom Koła Łowieckiego „KNIEJA” w Stalowej Woli jako baza noclegowa przy wykonywaniu polowań oraz prac gospodarczych na rzecz Koła. Nie mniej ważna jest funkcja integracyjna osady. Tutaj odbywają się uroczystości, spotkania oficjalne i nieformalne spotkania członków Koła. W Osadzie odbywają się spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności i Administracji Lasów Państwowych mające na celu rozwój współpracy w prowadzeniu przez Koło gospodarki łowieckiej. W celu racjonalnego gospodarowania dobrami materialnym Koła Łowieckiego „KNIEJA” istnieje możliwość udostępnienia Osady na cele organizacji spotkań towarzyskich i innych imprez przez członków Koła oraz inne osoby i instytucje.

§ 2 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE MYŚLIWYCH PRZEBYWAJĄCYCH
W OSADZIE MYŚLIWSKIEJ „MORGI” I DOMKU MYŚLIWSKIM
W TRAKCIE WYKONYWANIA POLOWANIA I CZYNNOŚCI Z ZAKRESU GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ

1.Zarząd Koła powołuje Gospodarza Osady „Morgi”, który sprawuje bezpośredni nadzór nad obiektem (dane Gospodarza Osady „Morgi” w załączniku nr 1).

2.Klucze od Domku znajdują się u wyznaczonej przez Zarząd Koła osoby (dane w załączniku nr 1), która prowadzi „Książkę wydawania kluczy”.

3.Klucze od Domku mogą być udostępnione tylko członkom Koła Łowieckiego „KNIEJA”.

4.Przy pobieraniu kluczy należy wpisać do „Książki wydawania kluczy” dane osoby pobierającej klucze oraz datę pobrania.

5.Przy zdawaniu kluczy należy wpisać datę zdania.

6.W Domku jest prowadzona „Ewidencja pobytu w OSADZIE” (dotyczy domku, „grzybka” na ognisko i innych obiektów)”.

7.W Ewidencji należy wpisać dane osoby przebywającej, jej status (myśliwy, myśliwy zaproszony, osoba towarzysząca), datę przybycia i datę opuszczenia obiektu, ilość noclegów, obiekt wykorzystywany (domek, „grzybek” itp.) w uwagach ewentualne dane dotyczące stanu obiektu.

8.Po przybyciu do osady należy sprawdzić wizualnie, czy nie stwierdza się uszkodzeń i awarii szczególnie dotyczących instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej i CO.

9.W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub awarii należy niezwłocznie powiadomić Gospodarza Osady „Morgi”.

10.Przy zajmowaniu pomieszczeń w Domku należy uwzględnić zasady koleżeństwa i racjonalnego wykorzystania miejsc noclegowych.

11.W domku myśliwskim obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU.

12.Osoby przebywające w Domku zabezpieczają we WŁASNYM ZAKRESIE:

-wodę do celów spożywczych

-pościel

-drewno na opał

-worki na śmieci

-środki czystości

13.Osoby przebywające w Domku będą aktywnie uczestniczyć w czynnościach porządkowych i gospodarczych organizowanych w Osadzie przez Gospodarza Osady.

14.Opuszczając Osadę, a w szczególności wykwaterowując się z Domku należy zostawić go w takim stanie, w jakim chciałoby się go zastać:

-zajmowane pomieszczenia winny być posprzątane, odkurzone i opróżnione ze śmieci i pustych opakowań po produktach spożywczych.

-w kuchni nie można zostawiać pozostałości żywności. Można zostawić artykuły spożywcze niepsujące się w zamkniętych pojemnikach (cukier, kawa, herbata, przyprawy itp.).

-należy umyć używane naczynia, sztućce i sprzęt kuchenny.

-lodówka powinna być opróżniona, wyłączona z sieci i otwarta.

-pojemniki na śmieci należy opróżnić, a śmieci zabrać z terenu Osady. Dotyczy to całego obiektu również pojemników na zewnątrz domku.

-butla gazowa musi mieć zakręcony zawór.

-kuchnia kaflowa musi być wygaszona, a popiół wybrany.

-w łazienkach należy umyć sedesy, umywalki, brodziki oraz podłogę.

-w kotłowni wyłączyć sterowanie piecem, wygasić piec i wybrać popiół.

-wyłączyć prąd wyłącznikiem głównym.

-w przypadku spodziewanych mrozów, po uzgodnieniu z Gospodarzem Osady, zabezpieczyć instalację wodną i CO.

§ 3 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE INNE OSOBY (NIE MYŚLIWYCH KOŁA) PRZEBYWAJĄCE
W OSADZIE MYŚLIWSKIEJ „MORGI” I DOMKU MYŚLIWSKIM

1.Osada i Domek służy przede wszystkim członkom Koła jako baza noclegowa przy wykonywaniu polowań oraz prac gospodarczych na rzecz Koła, dlatego pobyt innych osób i organizacja imprez nie związanych z tymi czynnościami nie może z nimi kolidować.

2.W Osadzie i Domku mogą przebywać osoby zaproszone przez członka Koła na zasadach takich, jak w § 2 regulaminu przy zachowaniu zasady bezwzględnej obecności w czasie pobytu zapraszającego.

3.W trakcie pobytu opisanego w punkcie 2 obowiązuje zasada pozostawienia 1 wolnego pokoju dla myśliwych polujących lub wykonujących prace gospodarcze.

4.Istnieje możliwość udostępnienia Osady i Domku na cele organizacji spotkań towarzyskich i innych imprez przez członków Koła oraz inne osoby i instytucje na warunkach indywidualnie wynegocjowanych z Zarządem Koła.

5.W trakcie imprez, o których mowa w punkcie 4, istnieje zasada bezwzględnej obecności w czasie jej trwania organizatora jeżeli jest nim członek Koła lub wyznaczonego przez Zarząd innego członka Koła.

§ 4 ZASADY POSTĘPOWANIA Z BRONIĄ W OBRĘBIE OBIEKTU

1.Zgodnie z polskim prawem za broń i jej przechowywanie pełną odpowiedzialność ponosi jej właściciel.

2.Aby ułatwić myśliwym przechowywanie broni w trakcie pobytu w Osadzie zainstalowano w Domku szafę na broń spełniająca wymogi prawne dotyczące sposobów przechowywania broni.

3.Klucze do wyżej wspomnianej szafy znajdują się we wszystkich kompletach kluczy.

4.W trakcie pobytu w Osadzie, poza okresem wykonywania czynności związanych z polowaniem i konserwacją broni, broń należy przechowywać w szafie do tego przeznaczonej.

§ 5 SPRAWY FINANSOWE (OPŁATY)

1.Zgodnie z punktem 12 § 3 uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 15.05.2010r. myśliwy, który przebywa w Osadzie w związku z wykonywaniem polowania nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Dotyczy to również myśliwych zaproszonych oraz myśliwych wykonujących prace gospodarcze.

2. Za myśliwego niepolującego i niewykonującego innych czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz za inne osoby towarzyszące myśliwemu i przebywające w Domku na zasadach jak w § 2 regulaminu naliczana będzie opłata w wysokości 5 złotych za dobę od każdej osoby, którą myśliwy uiści na rachunek Koła w terminie do 14 dni od opuszczenia Domku. W pozycji tytuł wpłaty na przekazie proszę wpisywać „Darowizna na zagospodarowanie obwodu łowieckiego nr 33”.

3. Zarząd przy podejmowaniu decyzji o udostępnieniu Osady i Domku na cele organizacji spotkań towarzyskich i innych imprez, o których mowa w punkcie 4 § 3 regulaminu oraz przy ustalaniu warunków finansowych ich dotyczących kierował się będzie uzyskaniem zysku lub szeroko rozumianym
dobrem Koła.

4. Za wszelkie szkody powstałe w Osadzie Myśliwskiej „Morgi” oraz Domku Myśliwskim odpowiedzialność ponosi myśliwy, który je wyrządził lub którego goście byli ich sprawcami. Szkody te powinny być naprawione przez sprawcę w możliwie najkrótszym czasie.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadkach szczególnych dotyczących zasad użytkowania Osady, których powyższy REGULAMIN nie przewiduje decydować będzie Zarząd Koła.